Inicio
 
     
Actualidade
Mobilización europea para esixir os dereitos dos refuxiados
Escrito por UGT CORUÑA   
martes, 23 de febrero de 2016
 

O sábado 27 de febreiro haberá unha mobilización cidadá, en toda España, en toda EUROPA, para esixir aos gobernos europeos unha PASAXE SEGURA e a defensa dos DEREITOS dos REFUXIADOS.


Se sentes algo polo que está a pasar, se ves a inxustiza da negación aos máis mínimos DEREITOS HUMANOS das persoas, se es HUMANO, Venche connosco!

Modificado o ( lunes, 22 de febrero de 2016 )
 
As galegas cobran un 23,4 por cento menos que os homes, máis de 5.000 euros menos ao ano
Escrito por igualdade   
lunes, 22 de febrero de 2016

As galegas cobran un 23,4 por cento menos que os homes, máis de 5.000 euros menos ao ano 

La brecha salarial se dispara en España y nos aleja de Europa

 

Con motivo da conmemoración, o día 22 de febreiro, do Día internacional pola igualdade salarial de mulleres e homes, a secretaria de Igualdade, Xuventude e Movementos sociais de UGT-Galicia, Mónica Rodríguez, presentou hoxe en Santiago un informe demoledor na súa análise e conclusións no que se observa que aínda se está moi lonxe de cumprir o principio de “igual retribución para traballos de igual valor ou equivalentes” e que nesta dicotomía segue a ser a muller traballadora a gran prexudicada.

Segundo a Enquisa anual de salarios (do ano 2013, publicada en xuño de 2015), a brecha salarial entre homes e mulleres en Galicia é do 23,4 por cento, o que implica que, para unha muller, en termos salariais, o ano non remata o 31 de decembro, senón que para poder percibir o mesmo salario que un home, as mulleres terían que traballar 85 días máis que os homes ao ano, ata o 26 de marzo. Dende que comezou a crise, no ano 2008, esta porcentaxe incrementouse en 2,3 puntos.

 A LENTITUDE DO RITMO DE REDUCIÓN DA BRECHA, PROVOCA QUE SEXAN NECESARIOS UNS 70 ANOS PARA LOGRAR A IGUALDADE

 Se esta realidade se traslada a toda unha vida laboral, tomando como base 36 anos cotizados, suporía, 9 anos máis de traballo para unha muller para percibir as mesmas cantidades por traballo de igual valor. De feito, se continúa o ritmo actual na redución da brecha salarial, que é demasiado lento, habería que agardar uns 70 anos para lograr a igualdade, segundo a Declaración da Comisión Europea.

 Afondando nesta realidade, as estatísticas indican que a diferenza retributiva anual entre homes e mulleres en Galicia foi no 2013 de 5.264,34 euros, o que supón, en relación ao ano 2008, un incremento de 805 euros.

 AS MULLERES EN GALICIA DEIXARON DE PERCIBIR 2.505 MILLÓNS DE EUROS COMO CONSECUENCIA DA BRECHA SALARIAL

 Que supón a brecha salarial traducida en euros?. Pois 2.505 millóns de euros. E isto deixando á marxe o que suporía en euros o traballo non retribuído das mulleres no eido familiar.

 Se se dotara de valor económico ó emprego do tempo nas responsabilidades familiares e domésticas aumentaría a brecha salarial. Segundo a Enquisa de Emprego do Tempo 2009/2010 do INE, a porcentaxe de mulleres galegas que empregan tempo no coidado do fogar e da familia é do 94,1 por cento e destinan unha media de 4 horas e 31 minutos, mentres que no caso dos homes redúcese a 2 horas e 40 minutos. Con estes datos pódese concluír que as mulleres galegas dedican de media 84 días máis ao ano que os homes ao fogar e á familia, que non son retribuídos, que pasan a ser 169 se se lle suman os derivados da brecha salarial. Se se ten en conta que o salario medio por hora traballada é de sete euros, as horas invertidas non remuneradas das mulleres galegas nun ano serían 6.910 millóns de euros.

 Territorialmente, se se fai unha comparativa co resto das comunidades autónomas, as mulleres galegas tamén saen perdendo, xa que perciben un 11,6 por cento (2.256 euros menos ao ano) menos de salario anual que a media das mulleres do conxunto do Estado. De feito, Galicia é a cuarta comunidade autónoma onde o salario anual medio das mulleres é máis baixo.

 POR HORA TRABALLADA, AS MULLERES GALEGAS SON, TRAS AS CÁNTABRAS, AS QUE MENOR RETRIBUCIÓN PERCIBEN

 Para facer as comparativas, se se atende a unha variable non condicionada nin pola temporalidade nin pola contratación a tempo parcial, é dicir, a ganancia por hora normal traballada, as mulleres galegas saen perdendo con creces, xa que son as segundas de todo o Estado, só superadas polas cántabras, que menor retribución por hora perciben. Concretamente, 11,39 euros, fronte aos 13,21 euros de media no Estado. Este valor, no caso dos homes galegos é de 13,61 euros. Neste caso, a brecha salarial é de 16,3 puntos.

 Segundo os datos da Axencia Estatal da Administración Tributaria, no seu traballo “Mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias”, publicado en novembro de 2015, en todas as ramas de actividade os salarios das mulleres son inferiores aos dos homes. Aínda así, as maiores diferencias constátanse na rama de “Servizos ás empresas”. Un sector no que, ademais, son maioría as mulleres, o 55,6 por cento do total, pero perciben un salario un 32 por cento máis baixo que o dos homes.

 As menores diferenzas danse na “Construción e actividades inmobiliarias” e “Servizos sociais”, un 4,3 e un 16,8 por cento de brecha salarial, respectivamente. O que acontece no caso da construción ten unha explicación lóxica, o número de mulleres é escaso e está, sobre todo, en postos técnicos ou de xestión, normalmente mellor retribuídos. No caso dos servizos sociais porque nestes existe un gran peso de emprego público e, polo tanto, menor discriminación.

 A BRECHA SALARIAL NO SECTOR PÚBLICO É DO 12,6 POR CENTO, FRONTE AO 29,8 POR CENTO DAS EMPRESAS PRIVADA

 Precisamente, neste último aspecto, detéctanse grandes diferenzas en materia de brecha salarial entre o sector público e o privado. No primeiro caso esta é do 12,6 por cento, fronte ao 29,8 por cento rexistrado nas empresas privadas.

 Outro dato que arroxa a Enquisa anual de estrutura salarial (INE) é que canto maior sexa a temporalidade na contratación, menor é a brecha salarial. Así, a brecha no caso dos contratos indefinidos é do 24,8 por cento e nos contratos de duración determinada non supera o 13,7 por cento.

 OS COMPLEMENTOS SALARIAIS CONTRIBÚEN A INCREMENTAR AS DESIGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES

 Son moitas as variables que explican o diferencial salarial entre homes e mulleres pero un dos puntos clave para entender esta realidade está nos complementos salariais. En Galicia, do total do salario bruto, no caso das mulleres o 72,67 por cento é salario base, fronte ao 67,88 por cento no caso dos homes. UGT-Galicia considera que actuando sobre estes podería reducirse en boa medida na desigualdade salarial entre homes e mulleres e máis tendo en conta que en moitas ocasións estes complementos non se basean en cuestións obxectivas cuantificables.

 Tomando como barreira o Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o 36 por cento das mulleres teñen ingresos inferiores ou iguais ao SMI, fronte ao 26,7 por cento dos homes, segundo a AEAT no 2014. Se, pola contra, se fai unha análise dos salarios máis elevados, o 6,3 por cento dos homes tiveron salarios cinco veces superiores ao SMI, fronte ao 2,8 por cento das mulleres. Resulta moi significativo que, das 4.005 persoas que en Galicia cobran máis de 10 veces o SMI, tan só 607 son mulleres.En todos os tramos de idades a ganancia media anual sempre é superior entre os homes.

 AS MULLERES COBRAN PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO UN 18,2 POR CENTO MÁIS BAIXAS QUE AS DOS HOMES

 Pero, que ocorre cando a muller non traballa, senón que é beneficiaria dunha prestación por desemprego?. Pois o mesmo, porque esta situación é un claro reflexo do que ten acontecido na súa vida laboral. As mulleres beneficiarias de prestación por desemprego son menos e a contía desta prestación tamén é inferior á dos homes, nun 18,2 por cento.

 A crise económica está a amosar que os niveis insostibles de desemprego non se ven compensados por unha cobertura social axeitada e máis no caso das mulleres. De todo isto derívanse situacións de risco de exclusión social e vulnerabilidade moito máis acusadas que no caso dos homes. Aquí non se pode esquecer ás case 26.821 traballadoras do anterior réxime especial do fogar da Seguridade Social (agora integradas no réxime xeral como un sistema especial) que non teñen dereito a desemprego.

 O mesmo sucede coas pensións. 402.629 mulleres pensionistas galegas viven cun importe medio de 583,22 euros. No caso das pensións de xubilación, estas son un 38 por cento inferiores ás dos homes. Mentres o importe medio no caso das mulleres é de 617,99 euros, no caso dos homes é de 997,18 euros.

 Neste senso, outro dato moi significativo é que das persoas beneficiarias de pensións de xubilación non contributivas da Seguridade Social en Galicia un 78 por cento son mulleres. Isto evidencia que son moitas as mulleres que ao final da súa vida laboral teñen que acceder ao último recurso posible, as pensións non contributivas, cun importe medio en Galicia no 2014 de 354,46 euros.

 AS POLÍTICAS DE RECORTES INCIDIRON AÍNDA MÁIS NA BRECHA SALARIAL

 De toda esta análise dedúcese que son moitos os factores que inflúen na existencia da brecha salarial, persistencia de roles e estereotipos de xénero, problemas para levar a cabo a conciliación da vida persoal, laboral e familiar; as condicións laborais (xornada parcial, temporalidade); a segregación ocupacional; ou a promoción ou a valoración dos postos de traballo. Isto evidencia que urxe aplicar medidas nos diferentes ámbitos, político, económico, laboral, educativo e social para poder combater a desigualdade salarial por razón de sexo.

 Aínda que a brecha salarial é unha constante da realidade sociolaboral deste país, é evidente que as políticas de recortes e austeridade impostas polo Goberno do PP, así como, a reforma laboral de 2012, contribúen a agudizar esta lacra, coa baixada continua de salarios e inaplicación de convenios colectivos. Baixar os salarios provoca que os salarios máis baixos, percibidos maioritariamente por mulleres, sexan aínda máis baixos, agravándose así as diferenzas.

 AS MULLERES ACUMULAN UNHA PERDA DO 5,6 POR CENTODE PODER ADQUSITIVO (2009-2013), FRONTE AO 2,7 POR CENTO DOS HOMES

 Tendo en conta que no período 2009-2013 a vida encareceuse nun 9,4 por cento e os salarios das mulleres só se incrementaron nun 3,8 por cento e os dos homes nun 6,7 por cento, as mulleres acumulan unha perda do 5,6 por cento de poder adquisitivo, fronte ao 2,7 por cento dos homes. Isto incide aínda máis na brecha salarial e en existan diferenzas no acceso aos bens que deberían ter garantidos todos de acordo coa Constitución, como a vivenda, que subiu seis veces máis que o salario das mulleres e tres que o dos homes; os custos de alimentación, medio punto por debaixo dos ingresos dos homes e 2,23 puntos por enriba dos das mulleres; ou o transporte, que subiu case tres veces o que subiron os salarios dos homes e cinco veces os das mulleres.

 Para UGT-Galicia, a recuperación económica pasa polo recoñecemento do traballo das mulleres en termos económicos. Revélase como unha vía primordial de reactivación do consumo, aumentando a demanda, creando, polo tanto, emprego, e contribuíndo a eliminar a pobreza. Por isto, é necesario introducir, como eixo central de todas as políticas económicas, a igualdade sen distinción de sexo.

 Para reducir a brecha salarial, a lexislación e a negociación colectiva configúranse como elementos esenciais. Por iso, UGT-Galicia aposta por unha Lei pola igualdade salarial, así como, pola aplicación de plans e estratexias de igualdade nas empresas e a loita contra os estereotipos existentes.

 Á vista deste informe, UGT-Galicia insiste en reivindicar a igualdade entre mulleres e homes. O Sindicato ten claro que unha muller non é independente senón o é no eido económico. O cumprimento da premisa “igual salario por traballos de igual valor” non é só fundamental para a consecución da igualdade de oportunidades no mercado de traballo, senón que é básica para construír unha sociedade máis xusta.

 
Modificado o ( lunes, 22 de febrero de 2016 )
 
UXT-Galicia demanda á Inspección de Traballo que actúe ante unha oferta vejatoria e discriminatoria
Escrito por igualdade   
lunes, 22 de febrero de 2016

 

 

A Unión Xeral de Traballadores remitiu unha carta ao Director Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, José Ignacio Sancristán Enciso, para denunciar a publicación na web Milanuncios.com dunha oferta de emprego de camareira para un bar situado na localidade de Ordes, na provincia da Coruña (Galicia), na que, entre outros requisitos, esíxese á candidata que sexa "responsable, guapa e un pouco puta".


O sindicato lembra que "en virtude do artigo 4, apartado 2c do ET, os traballadores teñen dereito a non ser discriminados directa ou indirectamente para o emprego, ou unha vez empregados, por, entre outras razóns, de sexo, estado civil, idade dentro dos límites marcados por esta lei, orixe racial ou étnica, condición social, relixión ou conviccións, ideas políticas ou orientación sexual".


Para UXT, resulta obvio o carácter ilícito deste anuncio, por atentar contra a dignidade da persoa e vulnerar os valores e dereitos recoñecidos na Constitución. Neste sentido, o sindicato considera que se presenta á candidata de maneira vejatoria ou discriminatoria, utilizando particular e directamente o seu corpo ou partes do mesmo como mero obxectivo desvinculado do produto que se pretende promocionar.


Por iso, UXT manifesta que este acto empresarial podería subsumirse na regulación contida no apartado 12 do artigo 8 da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, polo que solicita que leven a cabo as actuacións oportunas por parte da Inspección de Traballo respecto deste asunto e manifesta nesta carta que é preciso garantir o respecto aos principios constitucionais de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e non discriminación, garantíndose a plena transparencia no funcionamento dos mesmos, para o que é imprescindible unha estrita vixilancia do cumprimento da nosa normativa.

Modificado o ( lunes, 22 de febrero de 2016 )
 
CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE SINATURAS PARA UNHA ILP CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL
Escrito por ugt coruña   
lunes, 15 de febrero de 2016
 
A finalidade desta Iniciativa Legislativa Popular é a creación dunha nova prestación que amplía a acción protectora da Seguridade Social. A Prestación de Ingresos Mínimos, está destinada a garantir uns ingresos que aseguren unhas condicións básicas para atender as necesidades máis esenciais ás persoas que, con disponibilidade para traballar, carecen de emprego e duns recursos económicos mínimos para si e, no seu caso, para os familiares ao seu cargo.

​ASINA!!

Podes asinar esta Iniciativa Lexislativa Popular nas sedes de UGT ou a través das Seccións Sindicais de UGT nas empresas 

Tamén habera recollidas masivas de sinaturas nas seguintes localidades:


Modificado o ( miércoles, 18 de enero de 2017 )
 
Mobilizacións 8 de febreiro. Folga non é delito!
Escrito por ugt coruña   
jueves, 04 de febrero de 2016
Modificado o ( jueves, 04 de febrero de 2016 )
 
O Comité Intercomarcal de UGT Coruña-Cee constata unha comarca en crise que sofre a precariedade lab
Escrito por UGT A CORUÑA   
martes, 22 de diciembre de 2015

O Comité Intercomarcal de UGT Coruña-Cee constata unha comarca en crise que sofre a precariedade laboral


A Coruña, 18 de decembro. O Comité comarcal de UGT Coruña analizou o pasado venres a situación sociolaboral que está a sufrir a comarcas da Coruña e Costa da Morte. A pesares da suposta recuperación macroeconómica do Estado, a cidadanía destas dúas comarcas -como no resto de Galicia- segue en crise, cun alto índice de desemprego e afectada por peores condicións laborais e de calidade de vida.

Jośe Carrillo, Secretario intercomarcal de UGT, denuncia que “tanto no conxunto de Coruña e Costa da Morte un total de 45.321 persoas están no paro. A súa maior parte, loxicamente, na comarca da Coruña: 40.813. Ao que hai que sumar 4.508 na costa da morte. Un dato aínda máis preocupante é que 21.233 persoas están sen cobertura social de ningún tipo”.

Dende o comezo da crise perdéronse en Galicia preto de 200.000 empregos e a quinta parte da poboación activa está en situación de desemprego. Xa hai 128.000 persoas desempregadas que levan máis dun ano nesta situación e, deles, 90.000 levan máis de dous anos. A isto hai que engadirlle 25.000 parados que buscan o seu primeiro emprego e que por non atopalo só lles queda unha saída, a emigración.

En relación con isto, a precariedade dos fogares galegos é manifesta. Os fogares nos que todos os seus membros activos están en situación de desemprego son 73.100. No 2009, xa con crise, esta cifra era de 44.800. Con este escenario está claro que o deterioro da calidade de vida da cidadanía é cada vez maior. Así, a taxa de risco ou exclusión social é en Galicia do 23,8 por cento.

 

Seguimos sen modelo de desenvolvemento económico para a comarca.

 O Comité comarcal de UGT Coruña coincide en que o aumento do desemprego en Galicia e na comarca é consecuencia da estacionalidade e do débil crecemento económico, polo que a tendencia é que se manteña a precariedade laboral,con contratos temporais e a media xornada.

 Dito feble crecemento débese a axentes externos (baixada do prezo do petróleo, depreciación do euro fronte ao dólar) polo que o risco de recesión é moi forte “para combater isto non se buscaron áreas de negocio no sector industrial, no I+D, nas TICs, nas enerxías renovables, nun modelo enerxético que resolva o problema do sector industrial e a precariedade enerxética da cidadanía”.

 UGT denuncia que “tanto a nivel Xunta como do Goberno Central, non hai un modelo de desenvolvemento económico. Tampouco a nivel local, onde temos un porto exterior sen ocupación”. O desenvolvemento da área metropolitana segue a ser unha materia pendente”

 

Novo Reitor da Universidade da Coruña

O Comité comarcal de UGT Coruña felicitou ao novo Reitor da Universidade da Coruña Julio Abalde pola súa recente elección e manifesta a vontade de UGT de seguir colaborando como se ven facendo ata o momento coa institución universitaria.
Modificado o ( martes, 22 de diciembre de 2015 )
 
UGT ante las elecciones generales del 20-D
Escrito por Isabel Lema   
viernes, 18 de diciembre de 2015

UGT defiende un cambio de estrategia política para España que promueva, en base a valores progresistas, un aumento del bienestar colectivo y de las libertades y derechos del conjunto de la población.

Declaración de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ante las elecciones generales del 20-D

Declaración de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ante las elecciones generales del 20-D 

 Ante la celebración, el próximo domingo 20 de diciembre, de la décimo segunda convocatoria de elecciones para la conformación de las Cortes Generales, la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores hace un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas a la participación, a asumir libremente su derecho a elegir a quienes nos representarán en las instituciones, y a corresponsabilizarse en la elección de las líneas estratégicas que guiarán nuestro gobierno en los próximos cuatro años.

UGT defiende un cambio de estrategia política para España que promueva, en base a valores progresistas, un aumento del bienestar colectivo y de las libertades y derechos del conjunto de la población.

Las próximas elecciones resultan cruciales para determinar qué proyectos políticos tendrán la responsabilidad de intentar sacar a España de la crisis que aún continúa, y de reparar los destrozos causados por las erróneas políticas de austeridad extrema promovidas por la troika desde 2010 y por la actuación del Gobierno del Partido Popular en los últimos cuatro años, que ha producido una profunda regresión social y económica en nuestro país.

Según apuntan todos los sondeos, los resultados de los comicios configurarán un Parlamento en el que ninguna fuerza política obtendrá mayoría absoluta, por lo que serán necesarios pactos puntuales o estables para, en primer lugar, formar gobierno, y después, ejecutar las tareas de gobierno de manera eficaz.

En este previsible marco, UGT reclama a todos los partidos que concurren a los comicios altura de miras, poniendo en primer término los intereses generales del conjunto del país frente a intereses partidistas; responsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos electorales, que deben ser asumidos como un contrato con los electores; y capacidad de diálogo y consenso, para encontrar puntos de encuentro con el resto de partidos, y señaladamente en algunas materias esenciales que inciden de modo determinante sobre el modelo de país que queremos: educación, sanidad, pensiones y relaciones internacionales.

UGT, en consecuencia, considera que los retos que España tiene por delante exigen un cambio de estrategia y de políticas que garanticen un decidido giro hacia posiciones y planteamientos progresistas que se sustenten en el diálogo social.

Es crucial que de estos comicios surja un Gobierno y un Parlamento que acometan las reformas que precisa nuestro país para entrar en una senda de crecimiento económico más sólido, justo y sostenible; construir un modelo de relaciones laborales más eficiente y que refuerce los derechos de los trabajadores, un estado de bienestar más potente e inclusivo y un sistema democrático más transparente y que garantice todas las libertades y derechos individuales y colectivos.

Ello exigirá derogar muchas de las normas y reformas introducidas en los últimos cuatro años (como la reforma laboral, la de las pensiones o la ley mordaza), reponer los derechos arrebatados a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y al conjunto de la ciudadanía y garantizar el ejercicio de otros fundamentales, como los de manifestación y huelga.

En suma, el próximo gobierno debe aplicar las políticas necesarias para construir una sociedad más cohesionada, que goce de mayores niveles de bienestar colectivo y de libertades y derechos plenos.

Por eso, UGT apuesta por un cambio político que se sustente en valores progresistas y que se dirija de manera inequívoca al logro de los objetivos antes mencionados. El Gobierno que surja de estas elecciones tiene por delante el reto de abordar, a través del diálogo y la búsqueda de consensos básicos, una verdadera reconstrucción de nuestro país sobre los valores de solidaridad, igualdad, y democracia.

Modificado o ( viernes, 18 de diciembre de 2015 )
 
UGT, CCOO y las organizaciones de VIH reivindican la necesidad de Pacto de Estado frente al VIH, el
Escrito por igualdade   
martes, 01 de diciembre de 2015

UGT, CCOO y las organizaciones de VIH reivindican la necesidad de Pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación


UGT, CCOO y las organizaciones de VIH reivindican la necesidad de Pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación 

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO y las organizaciones CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH y sida), FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) y Coordinadora Trabajando en Positivo queremos aprovechar este 1 de Diciembre, Día Mundial del sida para confirmar nuestro compromiso a seguir trabajando conjuntamente para fomentar la integración laboral y la no discriminación de quienes viven con VIH.

Para ello, es necesario que el Gobierno español asuma una serie de compromisos con el objetivo de responder a los diferentes problemas que, en la actualidad, afectan directamente a este colectivo en su acceso al mercado laboral. Por ello, exigimos al nuevo gobierno de España que resulte de las próximas elecciones generales a celebrar el próximo 20 de Diciembre que lidere la creación de un Pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación.

En este Pacto de Estado, el nuevo Gobierno debe facilitar la representación de todos los partidos políticos, patronal, sindicatos, las ONG y las universidades y debería incluir, al menos, las siguientes medidas y actuaciones de respuesta a la enfermedad y a los procesos de inclusión laboral de las personas con VIH: 

  • Incorporar la Recomendación 200 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo.

  • Modificar y adaptar la normativa o reglamentos vigentes en la legislación española que dan cabida a la exclusión de personas con VIH en el acceso o desempeño de determinadas ocupaciones, tanto en el ámbito público como en el privado.

  • Retirar la reforma laboral y convertir la lucha contra el desempleo y sus efectos sociales en una prioridad absoluta, favoreciendo un cambio de las políticas públicas, del modelo productivo y del patrón de crecimiento que genere empleo cualificado, digno, estable y de calidad.

  • Derogar el Real Decreto 16/2012 y restituya la universalidad en el acceso a la salud en España.

  • Recuperar el borrador de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación y aprobar dicha ley.

  • Recuperar el borrador del Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH, aprobarlo y establecer los recursos humanos y económicos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas.

Entendemos que ésta es la manera más propicia para que el Gobierno pueda articular y cumplir con sus compromisos, tanto nacionales como internacionales, para la respuesta al VIH y al sida en el ámbito laboral.

organizaciones_apoyo_sida.JPG

 

Modificado o ( martes, 01 de diciembre de 2015 )
 
FETE- UGT ANTE AS ELECCIÓNS A REITORÍA O VINDEIRO 3 DE DECEMBRO.
Escrito por fete-ugt   
lunes, 30 de noviembre de 2015

FETE- UGT ANTE AS ELECCIÓNS A REITORÍA O VINDEIRO 3 DE DECEMBRO.


 

 


Ante a proximidade das eleccións a reitor da Universidade da Coruña o vindeiro 3 de decembro, a FETE-UGT desde a súa autonomía organizativa e de decisión fronte a calquera goberno ou poder público, e situando como obxectivo inequívoco da organización, a defensa dos intereses doconxunto dos traballadores e a defensa da Universidade como servizo público, manifesta:


Nestas eleccións preséntanse dúas opcións diferentes e opostas no concepto de Universidade, unha defendendo unha universidade pública, aberta, accesible a todos os que a constitúen, alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos, e outra cun concepto de universidade elitista, restritiva e mercantilista.


UGT avalía positivamente en conxunto o labor do goberno actual da Universidade da Coruña, na medida en que se avanzou en materia de modernización, transparencia e participación, se ben fomos críticos con medidas como o decreto de dedicación de profesorado, a política de comunicación, a inacción ante o abuso e os recortes da Xunta de Galicia, pero tamén somos quen de recoñecer o labor de contención do gasto que supón que sexa a única universidade do SUG e das poucas do Estado que mantén o cadro de persoal e está economicamente saneada.

 

Por iso, UGT como sindicato de clase comprométese coa opción máis progresista para o goberno da UDC, encabezada polo compañeiro Julio Abalde Alonso e anima aos tres piares da Universidade, e especialmente ao estudantado, a que participen e aposten co seu voto pola opción que garante a integración, a igualdade de todos e todas nunha institución sólida e moderna.

Modificado o ( lunes, 30 de noviembre de 2015 )
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 115 - 133 de 716