Inicio arrow Servizos Públicos (FeSP) arrow Recorte de dereitos nos servizos públicos
 
     
Actualidade
Recorte de dereitos nos servizos públicos Imprimir E-Mail
Escrito por FSP   
lunes, 13 de octubre de 2008

SALGADOO GOBERNO, UNILATERALMENTE E SEN NEGOCIACIÓN NINGUNHA, PRETENDE RECORTAR DEREITOS AOS FUNCIONARIOS DE CLASES PASIVAS.


As medidas propostas no Proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2009 (PLPGE-2009), afectan 625.000 funcionarios adscritos ao Réxime Especial de Clases Pasivas do Estado (entorno a 625.000) e van dirixidas a modificar certos aspectos da xubilación por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade do Réxime de Clases Pasivas do Estado (recoñecemento do feito causante, contía a percibir, incompatibilidade co desempeño de actividades privadas).

As devanditas medidas, se finalmente se adoptan, van ter unha importante repercusión económica negativa nos afiliados a Clases Pasivas que perciban ou vaian percibir unha prestación por atoparse en situación de xubilación por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade, concretada nos seguintes aspectos ...

Quen na actualidade estaba compatibilizando o percibo dunha pensión de Xubilación por Incapacidade ou Inutilidade coa realización de traballos por conta propia ou allea no sector privado, deberán optar no prazo de 6 meses por un ou outro. Esta situación resulta paradoxal, á par que preocupante, pois rompe o principio de irretroactividad das normas, ademais, nunha situación na que concorren dereitos económicos xerados dende hai anos.

De cara ao futuro, o Funcionario que se Xubile por Incapacidade ou Inutilidade cobrará só o 75% do importe que legalmente correspóndalle se non cubriu 20 anos de servizos efectivos ao Estado, e sempre que poida desempeñar unha actividade distinta da habitual. Non cabe dúbida que o recorte é importante, máxime se se ten en conta que na memoria económica das propostas se recoñece expresamente que se producirá unha diminución do gasto.

Polo tanto, estas medidas supoñen un importante recorte nas Pensións futuras de máis de 625.000 Funcionarios. Un recorte para o cal non vemos fundamento ningún e, polo tanto rexeitamos.

Consideramos que non é de recibo que a unha situación conxuntural (crise económica que padecemos), se responda coa adopción de medidas estruturais (para sempre) por parte da Administración.

Conforme ao dito, pensamos que non resultan asumibles as propostas da Administración xa que implican un recorte das contías da Pensión de Xubilación por Incapacidade e, en consecuencia, unha minoración de dereitos sociais.

Ademais, a Lei 7/2007 do Estatuto Básico do Empregado Público establece, no seu artigo 37.1.g, que "os criterios xerais para a determinación de prestacións sociais e pensións de clases pasivas" é "Materia Obxecto de Negociación", polo que a aprobación Unilateral (e sen previa negociación coas Organizacións Sindicais) desta medida supón unha Vulneración flagrante da Lexislación Vixente.

UGT REXEITA FIRMEMENTE AS MEDIDAS PROPOSTAS POLO GOBERNO


¡ NON AO RECORTE DE DEREITOS SOCIAIS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS !

Modificado o ( lunes, 20 de octubre de 2008 )
 
< Anterior   Siguiente >
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE