Inicio arrow Igualdade
 
     
Actualidade
Igualdade
As mulleres non traballan en igualdade de condicións cos homes, non cobran o mesmo nin hai un repart Imprimir E-Mail
Escrito por igualdade   
miércoles, 02 de marzo de 2016

UGT-Galicia denuncia que as mulleres non traballan en igualdade de condicións cos homes, non cobran o mesmo nin hai un reparto equilibrado na atención ás responsabilidades familiares

 

marzo, Día internacional da muller traballadora

A crise, cos seus recortes, e a ausencia de actuacións públicas afastan á sociedade galega cada vez máis da igualdade entre homes e mulleres

 Os efectos da crise, as reformas laborais e os recortes impostos, xunto coa omisión de actuacións públicas que realmente contribúan a avanzar na igualdade entre mulleres e homes provocan un afastamento cada vez maior da igualdade laboral entre homes e mulleres. Este crecemento da desigualdade e a discriminación das mulleres tradúcese nun empobrecemento cada vez maior das mesmas. As mulleres non traballan en igualdade de condicións cos homes, nin cobran o mesmo, nin hai un reparto equilibrado entre homes e mulleres na atención ás responsabilidades familiares.

 

CALQUERA MELLORA DO MERCADO LABORAL SEGUE PERPETUANDO AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS PARA AS MULLERES

O informe deixa claro que calquera mellora do mercado laboral, por leve que sexa, segue perpetuando as dificultades estruturais para as mulleres.


AS MULLERES GALEGAS TEÑEN TAXAS DE ACTIVIDADE E OCUPACIÓN INFERIORES ÁS DOS HOMES E AS DE PARO SON SUPERIORES

Segundo os últimos datos ofrecidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE), referidos ao ano 2015, a muller galega ten unha taxa de actividade dez puntos inferior á dos homes; a taxa de ocupación é 8,7 puntos inferior; e a de paro 1,3 puntos por enriba a das mulleres en relación á dos homes. Se ben no ano 2014 non existían diferenzas entre a taxa de paro masculina e feminina, do 21,6 por cento entre os homes e do 21,7 por cento entre as mulleres, por mor da crise que as igualou, xa no 2015, volve a aumentar o diferencial e, de novo, as mulleres saen prexudicadas.

Por sectores, a ocupación das mulleres concéntrase no sector servizos, co 84,9 por cento do total da ocupación feminina. Pola contra, o 34 por cento dos homes están ocupados na Industria e na Construción.

O informe tamén reflicte que hai unha maior propensión ao emprego por conta propia no caso dos homes, representando o 24,3 por centro, fronte ao 18 por cento no caso das mulleres.


NO SECTOR PÚBLICO, NO QUE TRADICIONALMENTE SON MAIORÍA AS MULLERES, NO 2015 DOS 5.000 EMPREGOS CREADOS, 4.100 FORON PARA HOMES

Curiosamente, un sector como o do emprego público no que tradicionalmente son maioría as mulleres, no último ano, no 2015, dos 5.000 empregos creados, 4.100 foron para homes e o resto para mulleres. Un exemplo máis de que a tímida recuperación vai escorada cara os homes.

No sector privado, as mulleres continúan infrarrepresentadas, o 45,4 por cento do total, e no último ano o 54 por cento do emprego creado corresponde ao sector masculino.


O 92,7 POR CENTO DA CONTRATACIÓN REXISTRADA ENTRE AS MULLERES NO 2015 FOI TEMPORAL

No relativo á modalidade de contratación, evidénciase que a reforma laboral non conseguiu modificar a temporalidade na contratación. O 92,7 por cento da contratación rexistrada entre as mulleres no ano 2015 foi temporal. A contratación indefinida feminina, reduciuse máis que a masculina no último ano.


O TEITO DE CRISTAL IMPIDE QUE AS MULLERES CHEGUEN A POSTOS DE RESPONSABILIDADE

Un ano máis, hai que denunciar que o chamado teito de cristal continúa impedindo ás mulleres acadar postos de responsabilidade. A pesar de ter a muller un forte protagonismo nos postos técnicos e profesionais científicos e intelectuais, cifrada esta nun 20 por cento, tan só o 2,5 por cento da poboación feminina ocupada chega á dirección ou xerencia dalgunha empresa. Se se atende á participación das mulleres nos órganos de dirección das empresas do IBEX 35, constátase a mínima presenza feminina, xa que só representan o 9,32 por cento do total dos postos de dirección.


A IGUAL FORMACIÓN, OS HOMES ACADAN MAIORES TAXAS DE OCUPACIÓN

De novo, a balanza inclínase a favor dos homes cando se cruzan as variables formación e ocupación. A igual formación, os homes acadan maiores taxas de ocupación que as mulleres. Por exemplo, a taxa de ocupación entre as mulleres con estudos superiores é do 67,8 por cento, fronte ao 69,6 por cento no caso dos homes.

A taxa de desemprego feminina volve ser superior á masculina e increméntase o diferencial entre elas. Mentres nos anos 2012 e 2013, como consecuencia da maior perda de emprego en sectores fortemente masculinizados e afectados pola crise, a taxa de paro masculina era superior á feminina, de novo, no 2014 cambia a tendencia e no 2015 acrecéntase.

Os datos así o evidencian. No 2011 a taxa de paro era do 16,6 por cento entre os homes e do 18,1 por cento entre as mulleres. No 2012 cámbiase a tendencia, pasa a ser do 20,8 por cento entre os homes e do 20,2 por cento entre as mulleres; no 2013, do 22,3 por cento entre os homes e do 21,7 por cento entre as mulleres; xa no 2014, iguálase, do 21,6 por cento entre os homes e do 21,7 por cento entre as mulleres; pero é que xa no 2015 volve a ser a taxa de paro entre as mulleres superior á dos homes, 20 por cento fronte ao 18,7 por cento.

Lonxe de aproveitar a leve creación de emprego para subsanar as diferenzas existentes no mercado laboral, dende a perspectiva de xénero, constátase que, de novo, as mulleres quedan fóra deste cambio.


ÁS MULLERES CÓSTALLES MÁIS BAIXAR DO CARRO DO PARO DE LONGA DURACIÓN E PERCIBEN MENOS PRESTACIÓNS CONTRIBUTIVAS

O comportamento e evolución do desemprego de longa duración tamén é máis negativo para as mulleres. Se no 2015, en relación ao ano anterior, baixou nun 6,6 por cento o número de homes que levan máis de dous anos na procura de emprego, no caso das mulleres esta redución non superou o 1,2 por cento. Hai 50.200 mulleres que levan máis de dous anos en situación de desemprego e na procura dun posto de traballo, polo que xa non teñen dereito a prestación contributiva.

Precisamente, en materia de prestacións por desemprego constátase que 72.298 mulleres en situación de desemprego non perciben prestación contributiva, fronte a 47.482 homes. Quedando así as porcentaxes de cobertura nun 57 por cento no caso dos homes e dun 43 por cento no caso feminino.


AS RENUNCIAS LABORAIS A PROL DA ATENCIÓNS ÁS NECESIDADES FAMILIARES DANSE MAIORITARIAMENTE ENTRE AS MULLERES

Os datos analizados hoxe tamén seguen a constatar que as mulleres son as que maioritariamente renuncian a participar no mercado laboral para adicarse á atención das responsabilidades familiares, xa que, segundo a Enquisa de poboación activa do IGE-INE, o 4,8 por cento das mulleres, fronte ao 0,6 por cento dos homes responden que non están traballando nin están buscando emprego por ter que coidar de nenos, persoas adultas enfermas, discapacitadas ou maiores. O mesmo sucede no caso das mulleres que responden que non traballan nin están buscando traballo por ter que atender responsabilidades familiares ou persoais, un 10,5 por cento fronte a tan só o 1,5 por cento de homes.

En canto aos salarios, como xa se denunciou o pasado día 22, a brecha entre homes e mulleres segue aí e non se supera. O último dato dispoñible apunta ao 23,4 por cento en Galicia e dende o ano 2008 a fenda salarial aumentou en 2,3 puntos.


AS REFORMAS LABORAIS E POLÍTICAS DE AXUSTE INTRODUCEN MEDIDAS QUE POÑEN MÁIS TRABAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL

Que as mulleres continúan asumindo a maioría das responsabilidades familiares é un feito innegable. Non obstante, dende o ámbito público, en vez de adoptar as medidas que minimicen as consecuencias que isto ten no acceso e mantemento do emprego feminino, a través das reformas laborais e medidas de axuste introducíronse medidas que, de novo, dificultan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

A isto hai que engadirlle as políticas de recorte no gasto público que implican diminución de servizos, como o coidado de persoas dependentes ou o fomento da corresponsabilidade. Á precariedade nas condicións laborais hai que sumarlle a paralización e retroceso das medidas en materia de conciliación.


A XORNADA A TEMPO PARCIAL TEN CARA DE MULLER

Precisamente, unha das consecuencias no eido laboral da asunción das responsabilidades en materia de conciliación por parte das mulleres é o feito de que a xornada a tempo parcial sexa máis utilizada polas mulleres, no 76 por cento dos casos. En relación ao total de persoas ocupadas de cada sexo, o 23,1 por cento das mulleres e o 6,5 por cento dos homes.

Dende o ano 2014 aumentan en 3.800 as ocupadas a tempo parcial e tan só en 1.500 as que teñen unha modalidade contractual de tempo completo. Non obstante, no caso dos homes contráese en 100 menos.

Atendendo ás razóns polas que as persoas din que accederon a un contrato a tempo parcial, en vez de xornada completa, máis do 94 por cento das que contestan que o fan para facilitar o coidado de nenos e nenas, persoas adultas enfermas ou maiores son mulleres, fronte ao 5,4 por cento de homes.

Tamén resulta significativo que, das persoas que responden que traballan a tempo parcial por non poder atopar un emprego a tempo completo, o 74,3 por cento son mulleres e o 25,7 por cento son homes.


O 63,8 POR CENTO DAS MULLERES ATÓPANSE EN SITUACIÓN DE SUBEMPREGO POR INSUFICIENCIA DE HORAS DE TRABALLO

Isto trae como consecuencia que a porcentaxe de mulleres que se atopan en situación de subemprego por insuficiencia de horas de traballo ascende ao 63,8 por cento do total.

En canto ás prestacións por maternidade e paternidade, reducións de xornada e excedencias, UGT-Galicia considera que urxe unha nova regulación dos permisos e licenzas, así como, do fomento da corresponsabilidade. A prestación por maternidade segue a desfrutarse, practicamente, de forma exclusiva polas nais, no 98 por cento dos casos. O 88 por cento das excedencias por coidado dun familiar son solicitadas tamén polas mulleres. E o 73,8 por cento das reducións de xornada por coidado de menores de 12 anos son solicitadas por mulleres.


TODO CONDUCE A PEORES CONDICIÓNS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA AS MULLERES

Consecuencia de todo o analizado ata o momento, maior precariedade laboral entre as mulleres, brecha salarial, falta de políticas que favorezan a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e unha corresponsabillidade real e efectiva entre homes e mulleres no eido familiar, as mulleres enfróntanse a peores condicións de protección social. No caso das pensións de xubilacións as diferenzas salariais elévanse ata o 38 por cento, brecha que se incrementa ano tras ano. Pola contra, o 77,8 por cento das persoas beneficiarias de pensións de xubilación non contributivas en Galicia son mulleres, cuxo importe medio no 2015 foi de 355,01 euros ao mes. O que da unha idea das dificultades ás que se enfrontan as mulleres tras a xubilación.

 

6 de marzo

Participación na manifestación convocada ás 12:00 horas en Santiago de Compostela polo movemento feminista galego

LOCALIDADE

DÍA

ACTO

A CORUÑA

8 de marzo

Ás 10:30 horas na Sala de Xuntas da Unión procederase á lectura do manifesto. A continuación homenaxearase a unha compañeira coa entrega da Distinción Muller Traballadora en recoñecemento ao seu traballo sindical

  

MANIFESTO

CARTEL

Modificado o ( miércoles, 02 de marzo de 2016 )
 
El nuevo Gobierno debe dar prioridad a las políticas de igualdad Imprimir E-Mail
Escrito por igualdade   
miércoles, 02 de marzo de 2016

El nuevo Gobierno debe dar prioridad a las políticas de igualdad

 

 De cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer, que tiene lugar el 8 de marzo, UGT y CCOO quieren reafirmar su compromiso con la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y exigir al nuevo Gobierno y al conjunto de los grupos políticos que prioricen en sus agendas las políticas de igualdad.

Ambas organizaciones consideran que es necesario acometer cambios urgentes hacia un modelo social más justo y democrático que promueva políticas económicas más igualitarias, empleo de calidad, lucha contra la pobreza, la desigualdad y la violencia de género.

Los sindicatos, que hacen un balance muy negativo de la legislatura del Partido Popular en materia de igualdad -con retrocesos en derechos, reformas laborales, políticas de austeridad y recortes sociales para la ciudadanía con un fuerte impacto para las mujeres-, denuncian que, en estos cuatro años, el Gobierno ha recortado un 43% el Programa de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y un 17% el Programa de Prevención Integral de la Violencia de Género paralizando la actividad de organismos como el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y el Consejo Estatal de Participación de la Mujer.

Unas políticas de recortes que suponen un grave déficit en la aplicación de leyes como la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, entre otras.

Por todo esto, UGT y CCOO llaman a la participación de los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía en general en los actos y manifestaciones que se celebren con motivo del 8 de marzo.

 

 
As galegas cobran un 23,4 por cento menos que os homes, máis de 5.000 euros menos ao ano Imprimir E-Mail
Escrito por igualdade   
lunes, 22 de febrero de 2016

As galegas cobran un 23,4 por cento menos que os homes, máis de 5.000 euros menos ao ano 

La brecha salarial se dispara en España y nos aleja de Europa

 

Con motivo da conmemoración, o día 22 de febreiro, do Día internacional pola igualdade salarial de mulleres e homes, a secretaria de Igualdade, Xuventude e Movementos sociais de UGT-Galicia, Mónica Rodríguez, presentou hoxe en Santiago un informe demoledor na súa análise e conclusións no que se observa que aínda se está moi lonxe de cumprir o principio de “igual retribución para traballos de igual valor ou equivalentes” e que nesta dicotomía segue a ser a muller traballadora a gran prexudicada.

Segundo a Enquisa anual de salarios (do ano 2013, publicada en xuño de 2015), a brecha salarial entre homes e mulleres en Galicia é do 23,4 por cento, o que implica que, para unha muller, en termos salariais, o ano non remata o 31 de decembro, senón que para poder percibir o mesmo salario que un home, as mulleres terían que traballar 85 días máis que os homes ao ano, ata o 26 de marzo. Dende que comezou a crise, no ano 2008, esta porcentaxe incrementouse en 2,3 puntos.

 A LENTITUDE DO RITMO DE REDUCIÓN DA BRECHA, PROVOCA QUE SEXAN NECESARIOS UNS 70 ANOS PARA LOGRAR A IGUALDADE

 Se esta realidade se traslada a toda unha vida laboral, tomando como base 36 anos cotizados, suporía, 9 anos máis de traballo para unha muller para percibir as mesmas cantidades por traballo de igual valor. De feito, se continúa o ritmo actual na redución da brecha salarial, que é demasiado lento, habería que agardar uns 70 anos para lograr a igualdade, segundo a Declaración da Comisión Europea.

 Afondando nesta realidade, as estatísticas indican que a diferenza retributiva anual entre homes e mulleres en Galicia foi no 2013 de 5.264,34 euros, o que supón, en relación ao ano 2008, un incremento de 805 euros.

 AS MULLERES EN GALICIA DEIXARON DE PERCIBIR 2.505 MILLÓNS DE EUROS COMO CONSECUENCIA DA BRECHA SALARIAL

 Que supón a brecha salarial traducida en euros?. Pois 2.505 millóns de euros. E isto deixando á marxe o que suporía en euros o traballo non retribuído das mulleres no eido familiar.

 Se se dotara de valor económico ó emprego do tempo nas responsabilidades familiares e domésticas aumentaría a brecha salarial. Segundo a Enquisa de Emprego do Tempo 2009/2010 do INE, a porcentaxe de mulleres galegas que empregan tempo no coidado do fogar e da familia é do 94,1 por cento e destinan unha media de 4 horas e 31 minutos, mentres que no caso dos homes redúcese a 2 horas e 40 minutos. Con estes datos pódese concluír que as mulleres galegas dedican de media 84 días máis ao ano que os homes ao fogar e á familia, que non son retribuídos, que pasan a ser 169 se se lle suman os derivados da brecha salarial. Se se ten en conta que o salario medio por hora traballada é de sete euros, as horas invertidas non remuneradas das mulleres galegas nun ano serían 6.910 millóns de euros.

 Territorialmente, se se fai unha comparativa co resto das comunidades autónomas, as mulleres galegas tamén saen perdendo, xa que perciben un 11,6 por cento (2.256 euros menos ao ano) menos de salario anual que a media das mulleres do conxunto do Estado. De feito, Galicia é a cuarta comunidade autónoma onde o salario anual medio das mulleres é máis baixo.

 POR HORA TRABALLADA, AS MULLERES GALEGAS SON, TRAS AS CÁNTABRAS, AS QUE MENOR RETRIBUCIÓN PERCIBEN

 Para facer as comparativas, se se atende a unha variable non condicionada nin pola temporalidade nin pola contratación a tempo parcial, é dicir, a ganancia por hora normal traballada, as mulleres galegas saen perdendo con creces, xa que son as segundas de todo o Estado, só superadas polas cántabras, que menor retribución por hora perciben. Concretamente, 11,39 euros, fronte aos 13,21 euros de media no Estado. Este valor, no caso dos homes galegos é de 13,61 euros. Neste caso, a brecha salarial é de 16,3 puntos.

 Segundo os datos da Axencia Estatal da Administración Tributaria, no seu traballo “Mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias”, publicado en novembro de 2015, en todas as ramas de actividade os salarios das mulleres son inferiores aos dos homes. Aínda así, as maiores diferencias constátanse na rama de “Servizos ás empresas”. Un sector no que, ademais, son maioría as mulleres, o 55,6 por cento do total, pero perciben un salario un 32 por cento máis baixo que o dos homes.

 As menores diferenzas danse na “Construción e actividades inmobiliarias” e “Servizos sociais”, un 4,3 e un 16,8 por cento de brecha salarial, respectivamente. O que acontece no caso da construción ten unha explicación lóxica, o número de mulleres é escaso e está, sobre todo, en postos técnicos ou de xestión, normalmente mellor retribuídos. No caso dos servizos sociais porque nestes existe un gran peso de emprego público e, polo tanto, menor discriminación.

 A BRECHA SALARIAL NO SECTOR PÚBLICO É DO 12,6 POR CENTO, FRONTE AO 29,8 POR CENTO DAS EMPRESAS PRIVADA

 Precisamente, neste último aspecto, detéctanse grandes diferenzas en materia de brecha salarial entre o sector público e o privado. No primeiro caso esta é do 12,6 por cento, fronte ao 29,8 por cento rexistrado nas empresas privadas.

 Outro dato que arroxa a Enquisa anual de estrutura salarial (INE) é que canto maior sexa a temporalidade na contratación, menor é a brecha salarial. Así, a brecha no caso dos contratos indefinidos é do 24,8 por cento e nos contratos de duración determinada non supera o 13,7 por cento.

 OS COMPLEMENTOS SALARIAIS CONTRIBÚEN A INCREMENTAR AS DESIGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES

 Son moitas as variables que explican o diferencial salarial entre homes e mulleres pero un dos puntos clave para entender esta realidade está nos complementos salariais. En Galicia, do total do salario bruto, no caso das mulleres o 72,67 por cento é salario base, fronte ao 67,88 por cento no caso dos homes. UGT-Galicia considera que actuando sobre estes podería reducirse en boa medida na desigualdade salarial entre homes e mulleres e máis tendo en conta que en moitas ocasións estes complementos non se basean en cuestións obxectivas cuantificables.

 Tomando como barreira o Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o 36 por cento das mulleres teñen ingresos inferiores ou iguais ao SMI, fronte ao 26,7 por cento dos homes, segundo a AEAT no 2014. Se, pola contra, se fai unha análise dos salarios máis elevados, o 6,3 por cento dos homes tiveron salarios cinco veces superiores ao SMI, fronte ao 2,8 por cento das mulleres. Resulta moi significativo que, das 4.005 persoas que en Galicia cobran máis de 10 veces o SMI, tan só 607 son mulleres.En todos os tramos de idades a ganancia media anual sempre é superior entre os homes.

 AS MULLERES COBRAN PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO UN 18,2 POR CENTO MÁIS BAIXAS QUE AS DOS HOMES

 Pero, que ocorre cando a muller non traballa, senón que é beneficiaria dunha prestación por desemprego?. Pois o mesmo, porque esta situación é un claro reflexo do que ten acontecido na súa vida laboral. As mulleres beneficiarias de prestación por desemprego son menos e a contía desta prestación tamén é inferior á dos homes, nun 18,2 por cento.

 A crise económica está a amosar que os niveis insostibles de desemprego non se ven compensados por unha cobertura social axeitada e máis no caso das mulleres. De todo isto derívanse situacións de risco de exclusión social e vulnerabilidade moito máis acusadas que no caso dos homes. Aquí non se pode esquecer ás case 26.821 traballadoras do anterior réxime especial do fogar da Seguridade Social (agora integradas no réxime xeral como un sistema especial) que non teñen dereito a desemprego.

 O mesmo sucede coas pensións. 402.629 mulleres pensionistas galegas viven cun importe medio de 583,22 euros. No caso das pensións de xubilación, estas son un 38 por cento inferiores ás dos homes. Mentres o importe medio no caso das mulleres é de 617,99 euros, no caso dos homes é de 997,18 euros.

 Neste senso, outro dato moi significativo é que das persoas beneficiarias de pensións de xubilación non contributivas da Seguridade Social en Galicia un 78 por cento son mulleres. Isto evidencia que son moitas as mulleres que ao final da súa vida laboral teñen que acceder ao último recurso posible, as pensións non contributivas, cun importe medio en Galicia no 2014 de 354,46 euros.

 AS POLÍTICAS DE RECORTES INCIDIRON AÍNDA MÁIS NA BRECHA SALARIAL

 De toda esta análise dedúcese que son moitos os factores que inflúen na existencia da brecha salarial, persistencia de roles e estereotipos de xénero, problemas para levar a cabo a conciliación da vida persoal, laboral e familiar; as condicións laborais (xornada parcial, temporalidade); a segregación ocupacional; ou a promoción ou a valoración dos postos de traballo. Isto evidencia que urxe aplicar medidas nos diferentes ámbitos, político, económico, laboral, educativo e social para poder combater a desigualdade salarial por razón de sexo.

 Aínda que a brecha salarial é unha constante da realidade sociolaboral deste país, é evidente que as políticas de recortes e austeridade impostas polo Goberno do PP, así como, a reforma laboral de 2012, contribúen a agudizar esta lacra, coa baixada continua de salarios e inaplicación de convenios colectivos. Baixar os salarios provoca que os salarios máis baixos, percibidos maioritariamente por mulleres, sexan aínda máis baixos, agravándose así as diferenzas.

 AS MULLERES ACUMULAN UNHA PERDA DO 5,6 POR CENTODE PODER ADQUSITIVO (2009-2013), FRONTE AO 2,7 POR CENTO DOS HOMES

 Tendo en conta que no período 2009-2013 a vida encareceuse nun 9,4 por cento e os salarios das mulleres só se incrementaron nun 3,8 por cento e os dos homes nun 6,7 por cento, as mulleres acumulan unha perda do 5,6 por cento de poder adquisitivo, fronte ao 2,7 por cento dos homes. Isto incide aínda máis na brecha salarial e en existan diferenzas no acceso aos bens que deberían ter garantidos todos de acordo coa Constitución, como a vivenda, que subiu seis veces máis que o salario das mulleres e tres que o dos homes; os custos de alimentación, medio punto por debaixo dos ingresos dos homes e 2,23 puntos por enriba dos das mulleres; ou o transporte, que subiu case tres veces o que subiron os salarios dos homes e cinco veces os das mulleres.

 Para UGT-Galicia, a recuperación económica pasa polo recoñecemento do traballo das mulleres en termos económicos. Revélase como unha vía primordial de reactivación do consumo, aumentando a demanda, creando, polo tanto, emprego, e contribuíndo a eliminar a pobreza. Por isto, é necesario introducir, como eixo central de todas as políticas económicas, a igualdade sen distinción de sexo.

 Para reducir a brecha salarial, a lexislación e a negociación colectiva configúranse como elementos esenciais. Por iso, UGT-Galicia aposta por unha Lei pola igualdade salarial, así como, pola aplicación de plans e estratexias de igualdade nas empresas e a loita contra os estereotipos existentes.

 Á vista deste informe, UGT-Galicia insiste en reivindicar a igualdade entre mulleres e homes. O Sindicato ten claro que unha muller non é independente senón o é no eido económico. O cumprimento da premisa “igual salario por traballos de igual valor” non é só fundamental para a consecución da igualdade de oportunidades no mercado de traballo, senón que é básica para construír unha sociedade máis xusta.

 
Modificado o ( lunes, 22 de febrero de 2016 )
 
UXT-Galicia demanda á Inspección de Traballo que actúe ante unha oferta vejatoria e discriminatoria Imprimir E-Mail
Escrito por igualdade   
lunes, 22 de febrero de 2016

 

 

A Unión Xeral de Traballadores remitiu unha carta ao Director Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, José Ignacio Sancristán Enciso, para denunciar a publicación na web Milanuncios.com dunha oferta de emprego de camareira para un bar situado na localidade de Ordes, na provincia da Coruña (Galicia), na que, entre outros requisitos, esíxese á candidata que sexa "responsable, guapa e un pouco puta".


O sindicato lembra que "en virtude do artigo 4, apartado 2c do ET, os traballadores teñen dereito a non ser discriminados directa ou indirectamente para o emprego, ou unha vez empregados, por, entre outras razóns, de sexo, estado civil, idade dentro dos límites marcados por esta lei, orixe racial ou étnica, condición social, relixión ou conviccións, ideas políticas ou orientación sexual".


Para UXT, resulta obvio o carácter ilícito deste anuncio, por atentar contra a dignidade da persoa e vulnerar os valores e dereitos recoñecidos na Constitución. Neste sentido, o sindicato considera que se presenta á candidata de maneira vejatoria ou discriminatoria, utilizando particular e directamente o seu corpo ou partes do mesmo como mero obxectivo desvinculado do produto que se pretende promocionar.


Por iso, UXT manifesta que este acto empresarial podería subsumirse na regulación contida no apartado 12 do artigo 8 da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, polo que solicita que leven a cabo as actuacións oportunas por parte da Inspección de Traballo respecto deste asunto e manifesta nesta carta que é preciso garantir o respecto aos principios constitucionais de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e non discriminación, garantíndose a plena transparencia no funcionamento dos mesmos, para o que é imprescindible unha estrita vixilancia do cumprimento da nosa normativa.

Modificado o ( lunes, 22 de febrero de 2016 )
 
UGT, CCOO y las organizaciones de VIH reivindican la necesidad de Pacto de Estado frente al VIH, el Imprimir E-Mail
Escrito por igualdade   
martes, 01 de diciembre de 2015

UGT, CCOO y las organizaciones de VIH reivindican la necesidad de Pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación


UGT, CCOO y las organizaciones de VIH reivindican la necesidad de Pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación 

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO y las organizaciones CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH y sida), FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) y Coordinadora Trabajando en Positivo queremos aprovechar este 1 de Diciembre, Día Mundial del sida para confirmar nuestro compromiso a seguir trabajando conjuntamente para fomentar la integración laboral y la no discriminación de quienes viven con VIH.

Para ello, es necesario que el Gobierno español asuma una serie de compromisos con el objetivo de responder a los diferentes problemas que, en la actualidad, afectan directamente a este colectivo en su acceso al mercado laboral. Por ello, exigimos al nuevo gobierno de España que resulte de las próximas elecciones generales a celebrar el próximo 20 de Diciembre que lidere la creación de un Pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación.

En este Pacto de Estado, el nuevo Gobierno debe facilitar la representación de todos los partidos políticos, patronal, sindicatos, las ONG y las universidades y debería incluir, al menos, las siguientes medidas y actuaciones de respuesta a la enfermedad y a los procesos de inclusión laboral de las personas con VIH: 

 • Incorporar la Recomendación 200 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo.

 • Modificar y adaptar la normativa o reglamentos vigentes en la legislación española que dan cabida a la exclusión de personas con VIH en el acceso o desempeño de determinadas ocupaciones, tanto en el ámbito público como en el privado.

 • Retirar la reforma laboral y convertir la lucha contra el desempleo y sus efectos sociales en una prioridad absoluta, favoreciendo un cambio de las políticas públicas, del modelo productivo y del patrón de crecimiento que genere empleo cualificado, digno, estable y de calidad.

 • Derogar el Real Decreto 16/2012 y restituya la universalidad en el acceso a la salud en España.

 • Recuperar el borrador de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación y aprobar dicha ley.

 • Recuperar el borrador del Pacto Social por la no discriminación asociada al VIH, aprobarlo y establecer los recursos humanos y económicos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas.

Entendemos que ésta es la manera más propicia para que el Gobierno pueda articular y cumplir con sus compromisos, tanto nacionales como internacionales, para la respuesta al VIH y al sida en el ámbito laboral.

organizaciones_apoyo_sida.JPG

 

Modificado o ( martes, 01 de diciembre de 2015 )
 
Máis dun centenar se persoas din NON Á VIOLENCIA DE XÉNERO na concentración convocada por UGT e CCOO Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
miércoles, 25 de noviembre de 2015

CONCENTRACIÓNS 25 DE NOVEMBRO

Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller

 

Máis dun centenar se persoas din NON Á VIOLENCIA DE XÉNERO na concentración convocada por UGT e CCOO na Coruña


 Centos de persoas, convocadas por UGT e CCOO, dixeron hoxe Non á violencia de xénero nas concentracións que tiveron lugar ás 12.00 horas en A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo para conmemorar a data do 25 de novembro, Día internacional da eliminación da violencia contra as mulleres e amosar a solidariedade coas vítimas.

Na Coruña, as Secretarias de Igualde de UGT Galicia e UGT Coruña presentaron un escrito dirixido ao Deelgado do Goberno en Galicia esixindo medidas efectivas e inmeditas que rematen coa lacra social da violencia machista contra as mulleres, nenos e nenas.  

Dende UGT quérese lembrar que a violencia contra a muller non cesa, unha terrible realidade que sofren a miúdo moitas mulleres nas súas vidas e que este ano xa provocou a morte de 48 mulleres, seis delas en Galicia, 6 nenos e nenas, dous deles tamén en Galicia. De feito, Galicia é a terceira comunidade autónoma na que máis asasinatos por violencia machista se produciron neste ano.

A pesar da crúa realidade que nos debuxan os datos, obsérvase como se reduce á metade o número de mulleres asasinadas que tiña interposta unha denuncia; das 721 ordes de protección solicitadas e Galicia dende xaneiro ata xuño deste ano, o 42 por cento foron denegadas, 11 puntos máis que no mesmo período do ano anterior, e cada vez son menos as medidas de protección que se adoptan, a pesar de que o número de solicitudes se incrementan. Só o 33 por cento dos casos activos en Galicia a 30 de setembro dispoñen de protección oficial. Tan só hai en Galicia 21 dispositivos electrónicos de seguimento no eido da violencia de xénero. Nesta Comunidade no 2015 recibíronse un 22,5 por cento máis de chamadas no 016 que no ano anterior. E increméntanse en dez puntos o número de casos activos en Galicia que están clasificados cun nivel de risco medio. Algo está fallando. Obsérvase como se están reducindo as medidas protectoras e incluso redúcense as denuncias, aínda que non o número de casos.

INSOPORTABLE EXTENSIÓN DA VIOLENCIA

Neste contexto, UGT fai un chamamento sobre a insoportable extensión da violencia, de todas as violencias machistas, a que sofren as mulleres a mans das súas parellas ou exparellas, o acosos sexual e por razón de sexo no traballo, a intimidación na rúa, o acoso na internet, a violencia de control das mozas e as terribles consecuencias que estes ataques carrexan na saúde, integridade, a dignidade e a vida laboral das mulleres.

Unha violencia que non queda reducida a unha cultura, idade, clase social, relixión ou país. As raíces da violencia contra as mulleres teñen carácter estrutural e é produto da desigual relación de poder entre mulleres e homes.

Dende o Sindicato tamén se fai un chamamento ás administracións competentes, xa que en España o Goberno do PP durante a súa lexislatura recortou un 17 por cento a partida orzamentaria destinada á prevención da violencia de xénero e un 43 por cento a destinada a políticas de igualdade entre mulleres e homes. Recursos insuficientes para unha eficaz aplicación da Lei orgánica de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

En Galicia, o PP que Goberna a Xunta aproba cada ano uns orzamentos que amosan a súa insignificancia para por en marcha programas específicos de prevención da violencia ou mesmo para protexer ás mulleres vítimas.

A VIOLENCIA DE XÉNERO NO EIDO LABORAL

No eido laboral, UGT denuncia que o número de contratos bonificados realizados a mulleres vítimas de violencia de xénero é case insignificante, apenas 262 en Galicia dende o ano 2003. Por outra banda, o número de mulleres que se acolleron aos dereitos recoñecidos pola Lei de violencia segue sendo testemuñal.

Por todo isto, UGT esixe intensificar a sensibilización contra a discriminación e a violencia de xénero; introducir na negociación colectiva garantías de protección laboral para as vítimas da violencia de xénero; garantir que as situacións derivadas da violencia de xénero, como ausencias ou baixas médicas, non supoñan diminución económica para as traballadoras; e negociar protocolos de actuación e medidas de protección específicas dos dereitos laborais para as afectadas que non denunciasen ao seu agresor.

Ademais, urxe implementar mecanismos para eliminar, previr, sancionar e protexer ás traballadoras das situacións de acoso sexual e do acoso por razón de sexo na esfera laboral; derrogación da reforma laboral; mellora da protección social ás mulleres que sofren violencia de xénero con redución de xornada en relación co acceso á protección por desemprego; que a acoso sexual e o acoso por razón de sexo sexan abordados na normativa sobre prevención de riscos laborais, ao mesmo tempo que deben ter o mesmo tratamento como delito no Código Penal; e establecer canles de comunicación entre as administracións públicas e os interlocutores sociais que permitan mellorar a difusión de medidas, dereitos e servizos dirixidos ás vítimas de violencia de xénero.

Modificado o ( miércoles, 25 de noviembre de 2015 )
 
25N. Día Internacional da eliminación da violencia contra as mulleres Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
lunes, 23 de noviembre de 2015

CONCENTRACIÓNS 25 de novembro 

Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller


UGT e CCOO farán concentracións en todas as cidades, e presentarán un escrito dirixido ao Delegado do Goberno para que tomen as medidas pertinentes para acabar con esta lacra social.

 

Na Coruña a concentración terá lugar o mércores 25, ás 12:00 da mañá, diante da Delegación do Goberno (praza de Ourense), nun acto conxunto con CCOO.

 
O 25 de novembro é o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller e, como cada ano, os sindicatos UGT e CCOO manifestamos publicamente o noso rexeitamento á terrible realidade das mulleres, nenas e nenos que sofren a violencia machista decotío nas súas vidas, unha violencia que non cesa e que este ano asasinou 48 mulleres, seis en Galicia, e seis nenos e nenas, dous en Galicia.
 
Ante esta dura realidade, UGT quere denunciar a insoportable extensión da violencia, de todas as violencias machistas: a que sofren as mulleres a mans das súas parellas ou ex-parellas, o acoso sexual e por razón de sexo no traballo, a intimidación na rúa, o acoso na Internet, o abusivo control con que son subxugadas as mozas e, en especial, as terribles consecuencias que estes ataques carrexan na saúde, a integridade, a dignidade e a vida laboral das mulleres. 
 
Unha violencia que non se restrinxe a unha cultura, idade, clase social, rexión ou país: a violencia contra as mulleres ten carácter estrutural e é produto da desigual relación de poder entre sexos.
 
A violencia contra as mulleres no lugar de traballo é unha grave violación dos dereitos humanos. Na Unión Europea, entre un corenta e un cincuenta por cento das mulleres sufriron insinuacións sexuais non desexadas, contacto físico ou outras formas de acoso sexual no traballo. Con todo, segue sen haber unha norma legal mundial que aborde adecuadamente a violencia de xénero no lugar de traballo.
Modificado o ( lunes, 23 de noviembre de 2015 )
 
La Cumbre Social llama a combatir la pobreza y la desigualdad Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
jueves, 05 de noviembre de 2015

La Cumbre Social llama a combatir la pobreza y la desigualdadLa Cumbre Social llama a combatir la pobreza y la desigualdad


Cuando concluye la legislatura, la situación del país sigue siendo de profunda crisis. La persistencia del gobierno en las políticas de recortes y de austeridad ha provocado un aumento de la pobreza, el paro y la desigualdad social y que muchas personas hayan perdido la cobertura social que necesitaban.


Estamos ante un país sobre-endeudado, con pocas oportunidades para la juventud, en el que se incrementa el número de personas desempleadas sin protección, que está a la cabeza de la desigualdad en Europa, en el que se ha duplicado el número de personas que sufren carencia material severa, y donde el empleo que se crea es precario y no permite llevar un salario digno a casa, contribuyendo a un aumento de la pobreza laboral.

La crisis y las políticas económicas, centradas en la reducción dogmática del déficit, han provocado, asimismo, pérdidas de poder de compra a pensionistas y perceptores del salario mínimo, recortes de las prestaciones por desempleo y de ayuda a las personas dependientes, rebajas en la calidad de los servicios públicos por el aceleramiento ilimitado privatizador, debilitamiento de las rentas de inserción y de las políticas sociales, y un aumento de la brecha salarial y de derechos entre hombres y mujeres y el éxodo de parte de personas jóvenes del país en busca de empleo y mejores condiciones de vida.

Adicionalmente, la reciente constitución de los parlamentos y gobiernos autonómicos, vuelve a poner sobre la mesa la salud de nuestros servicios públicos (educación y sanidad, entre otros) y la evolución de los derechos y libertades sociales, de manera singular, la situación de las mujeres que siguen sufriendo la creciente y sostenida desigualdad social y laboral. Todo ello en el marco del debate sobre los PGE de 2016.

No saldremos de la crisis hasta que se alcancen los estándares de calidad coherentes y que cumplan con las obligaciones de derechos económicos, sociales, laborales, culturales y medioambientales de toda la ciudadanía.

En consecuencia, La Cumbre Social cree que las prioridades sociales y políticas para el próximo periodo deben centrarse en:

 

1.‐ Políticas e inversiones que contribuyan a que la incipiente recuperación se consolide y sus efectos se extiendan al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Hace falta crear empleo de calidad.

Para ello considera imprescindible la mejora de los salarios, empezando por el SMI y las pensiones para que, además de hacer justicia, pueda estimularse la demanda interna y con ello la actividad económica y el empleo. Revertir las Reformas Laborales, causantes del destrozo que ha sufrido el mercado laboral y el empleo y reformar los SPE en aras a que dispongan de los medios necesarios y de las políticas adecuadas para cumplir eficazmente con su gestión.

2. - Exigir el restablecimiento de las redes de protección, la universalización y mejora de los servicios públicos y una Renta Mínima para atender las situaciones de necesidad extrema que se dan en nuestro país

CCOO y UGT están promoviendo una ILP a fin de  establecer una línea de cobertura, la última red de protección social para dos millones de personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Una prestación mínima garantizada, necesaria ante la falta de medidas que tendría que haber adoptado el Gobierno. Las entidades de la Cumbre Social se suman a esta iniciativa para que la ILP reciba las firmas necesarias y sea debatida y aprobada en el parlamento.

Para ello es imprescindible derogar el Real Decreto Ley 16/2012 que incrementa los copagos en sanidad y excluye de la misma a muchas personas y entre ellas, a los inmigrantes en situación irregular.

3.‐ Continuar la campaña por los derechos democráticos especialmente la lucha contra las leyes mordaza: Ley de Seguridad Ciudadana y reforma del Código Penal (eliminación del artículo 315.3)

Es indispensable recuperar las libertades y derechos democráticos que estas leyes han arrebatado a la ciudadanía. La Cumbre Social afirma que estamos ante uno de los mayores ataques contra los derechos democráticos desde la transición política y cree expresar públicamente la solidaridad con los cientos de sindicalistas, trabajadores y estudiantes procesados por ejercer el derecho de huelga. Además, la ONU ya ha dado un toque de atención a España pidiéndo la retirada de la “ley mordaza” y la reforma del código penal.

4.‐ Situar al trabajo en el centro del debate político

Instaremos a las formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones a pronunciarse sobre nuestras reivindicaciones económicas, laborales, sociales y políticas.

Las próximas elecciones generales son de gran trascendencia: deben servir para configurar una nueva relación de fuerzas que permita abordar con amplitud de miras el emplazamiento de una parte muy significativa de la sociedad catalana en la perspectiva de un estado federal, pero, a la vez, deben permitir a la ciudadanía juzgar las políticas económicas y sociales llevadas acabo durante estos últimos cuatro años.

Poner fin a las políticas de austeridad y exigir que las personas y sus derechos estén en el centro de las políticas.

5.‐ Reiterar nuestro compromiso solidario las personas migrantes y refugiadas que llegan a Europa huyendo de la pobreza y la guerra

La Cumbre Social denuncia la hipocresía e irresponsabilidad demostrada por no pocos de los países de la Unión y de las propias instituciones comunitarias. Las organizaciones de la  Cumbre reiteran el ofrecimiento realizado a los poderes públicos y a la sociedad para colaborar en la medida de nuestras posibilidades a dar la respuesta necesaria.

Las organizaciones que componen la Cumbre Social creemos que los Estados e Instituciones de la Unión Europea no están respondiendo de forma justa y eficaz a la mayor crisis humanitaria desde la segunda guerra mundial, que protagonizan  centenares de miles de refugiados que huyen de la guerra y el hambre.

Asimismo, queremos denunciar que algunos Estados europeos promueven y/o realizan actuaciones que violan los Derechos Humanos recogido en Tratados Internacionales tanto en origen como en destino. Las personas refugiadas son personas con derechos y deben ser respetados.

La inaceptable situación actual de quienes solicitan asilo requiere adoptar una estrategia sólida de la Europa comunitaria en cooperación con los Estados miembros, los interlocutores sociales, entidades especializadas, y otras partes interesadas para abordar inmediatamente la dramática situación que afrontan las personas refugiadas.

Asimismo, recordamos que muchas de las políticas europeas tienen efectos en otros países y esto obliga a actuar, desde el conjunto de las políticas públicas, con coherencia para que no se produzcan situaciones de violación de derechos humanos en los países de origen que obliguen a estas personas a buscar refugio en otros Estados.

6.‐ Impulsar y participar activamente en la marcha estatal convocada el próximo 7 de noviembre en Madrid contra las violencias machistas, y en las movilizaciones del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género

La finalidad de la marcha es denunciar la gravedad de este problema social y exigir más recursos para su prevención y para la atención a las mujeres que la vienen sufriendo. Emplazamos al Gobierno y a las Administraciones Públicas a actuar con más decisión y contundencia contra el terrorismo machista.

La Cumbre Social, acudirá a la marcha y se suma al manifiesto y, junto con el resto de organizaciones feministas y de mujeres, exigiremos un Pacto de Estado contra las violencias machistas, porque la violencia contra las mujeres no es un problema exclusivo de las mujeres sino de toda la sociedad.

Asimismo, se hace necesaria la presencia de las organizaciones de la Cumbre Social en las manifestaciones y actos previstos para el 25N, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, donde seguiremos exigiendo una vida libre de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, también en el ámbito laboral.

7.‐ Llamar a la participación en las manifestaciones que se desarrollarán el próximo 29 de noviembre ante la Cumbre de NNUU sobre Cambio Climático

A las puertas de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebrará en París en diciembre debemos redoblar nuestros esfuerzos para sensibilizar y movilizar a la sociedad con el objetivo de compartir la alta preocupación por los efectos medioambientales y sociales que la inacción internacional puede provocar. La Cumbre de París debe dar respuesta a los retos planteados mediante un acuerdo vinculante y bajo criterios de justicia climática, incorporando compromisos para una transición justa y la garantía de empleos decentes.

Por la transcendencia de la misma debemos implicarnos, en el marco de la Alianza por el Clima y en el contexto de las movilizaciones ciudadanas y sociales internacionales, para que los Gobiernos adopten los compromisos necesarios a fin de evitar el incremento de la temperatura media global de la Tierra más allá de los 2º C.

8.- Reclamar una banca pública y un sistema fiscal más justo y equitativo, que garantice las políticas públicas que el país necesita

9.- Exigir la derogación del cambio que PSOE y PP pactaron de espaldas a la ciudadanía en el artículo 135 de la Constitución.

10.- Apoyar la movilizaciones sociales.

Asimismo la Cumbre seguirá apoyando las movilizaciones que se vayan produciendo, como la manifestación del día 14 de noviembre “Marea de Tricornios” para denunciar la grave situación laboral de la Guardia Civil y su remilitarización; y la la manifestación que tendrá lugar el 1 de diciembre con motivo de la celebración del Día Mundial del SIDA.

 
UGT pone en marcha una web con herramientas para combatir la brecha salarial Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
jueves, 05 de noviembre de 2015

UGT pone en marcha una web con herramientas para combatir la brecha salarial

 

UGT pone en marcha una web con herramientas para combatir la brecha salarial

UGT ha puesto en marcha la página web "Igual Retribución"  para combatir la brecha salarial. Una iniciativa que se enmarca en el proyecto “Herramientas para combatir la brecha salarial”, que ha desarrollado el sindicato a lo largo de estos últimos meses.

Esta página contiene todas las acciones llevadas a cabo hasta el momento, incluidos dos documentos, una Guía sobre “Propuestas convencionales para combatir la brecha salarial por razón de sexo”, que contiene una serie de recomendaciones y buenas prácticas en la negociación colectiva, con ejemplos de cláusulas recogidas en los convenios colectivos y planes de igualdad, y un Informe de “Análisis de los factores que influyen en la brecha salarial” que analiza el tratamiento por los convenios colectivos de las estructuras y componentes retributivos causantes de la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Asimismo, desde la página se pueden descargar las herramientas “Indicador General de Igualdad Salarial” (IGIS) aplicación informática que mide la brecha salarial existente entre la retribución de los hombres y la retribución de las mujeres y, el ”Indicador Ponderado de Igualdad Salarial” (IPIS ) aplicación que además permite calcular la brecha salarial en los distintos componentes de las estructuras retributivas que pueden existir en una empresa y conocer los factores que tienen mayor influencia en la asignación de retribuciones distintas para hombres y mujeres .

Tanto la guía como el informe son el resultado del análisis de una muestra de 124 convenios colectivos negociados entre los años 2013 y 2014, los años inmediatamente posteriores a la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012. Los datos muestran la profunda  transformación de la estructura de la negociación colectiva, cada vez más compleja, caracterizada por una ampliación preocupante de la negociación colectiva de empresa, empresas multiservicios e incluso microempresas, que rompe la disciplina del sector en base al principio legal de preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa, como consecuencia de esta normativa. Una ley que ha incidido en el agravamiento de la brecha salarial.

Ambos documentos han sido elaborados por un equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por la Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Baamonde.

El proyecto sobre Herramientas para combatir la brecha salarial ha sido cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEE) para España, a través del Programa Igualdad de Género y Conciliación, para el periodo 2009-2014.

Un programa que a su vez se enmarca en el Memorándum de Acuerdo sobre la Aplicación del Mecanismo Financiero del EEE 2009-2014, entre el Reino de Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y el Reino de España.

El objetivo final que persigue el sindicato es hacer visible la brecha retributiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral para poder combatirla a través de la negociación colectiva, de manera más eficaz.

--------------------------------

Modificado o ( jueves, 05 de noviembre de 2015 )
 
UGT y CCOO exigen al Gobierno que apoye la propuesta de norma sobre violencia de género en el Consej Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
miércoles, 04 de noviembre de 2015

UGT y CCOO exigen al Gobierno que apoye la propuesta de norma sobre violencia de género en el Consejo de Administración de la OIT

 

UGT y CCOO exigen al Gobierno que apoye la propuesta de norma sobre violencia de género en el Consejo de Administración de la OIT

 

 UGT y CCOO exigen al Gobierno del Partido Popular que apoye la propuesta de un punto normativo sobre “La violencia en contra de la mujer en el lugar de trabajo” en la reunión del Consejo de Administración de la OIT que comienza hoy en Ginebra.Ya en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2009 se demandaron políticas de apoyo a la prohibición de la violencia sexista en el lugar de trabajo, pero la realidad es que el 35% de las mujeres de todo el mundo siguen siendo víctimas de actos de violencia física y/o sexual y entre el 40 y el 50% de las mujeres están expuestas a diferentes actos de carácter sexual.

Por ello, UGT y CCOO consideran imprescindible un convenio de la OIT que facilite la implementación de políticas en las empresas que avancen en la erradicación de esta lacra social.

Desde Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores se ha solicitado a la Ministra de Empleo y Seguridad Social que el Gobierno de España apoye la propuesta de un punto normativo sobre “La violencia en contra de la mujer en el lugar de trabajo” en la reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que comienza hoy y se prolongará hasta el próximo 12 de noviembre.

Las conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2009 relativas a la igualdad de género como eje del trabajo decente demandaron la prohibición de la violencia sexista en el lugar de trabajo, así como políticas, programas, leyes y otras medidas para su prevención.

La violencia sexista es una de las acciones más perniciosas de los derechos humanos en el mundo del trabajo. En la mayoría de los países, los instrumentos sobre violencia de sexista, entendida como acoso sexual, se centran principalmente en criminalizar a los perpetradores, generalmente mediante la inclusión de los delitos sexuales en el código penal.

Pese a tener una importancia vital, este tipo de respuestas no se adaptan necesariamente a las características de las relaciones en el lugar de trabajo. Tal como señalara la Comisión de Expertos de la OIT, generalmente se ha demostrado que dejar el acoso sexual a los procedimientos penales resulta inadecuado, ya que en ellos se pueden tratar los casos más graves pero no toda la diversidad de comportamientos que en el contexto del trabajo pueden considerarse como acoso sexual.

La violencia sexista afecta de manera desproporcionada a las mujeres e inhibe su independencia y desarrollo económico. El 35% de las mujeres de todo el mundo han sido víctimas de actos de violencia física y/o sexual; y entre el 40 y 50% de las mujeres están expuestas a diferentes actos de carácter sexual: contacto físico no consentido, abuso sexual, acoso por razón de sexo.

Disponer de un Convenio de la OIT facilitaría el diseño adecuado de políticas de recursos humanos dentro de las empresas y orientaciones para el diálogo social y la elaboración de convenios colectivos.

Un instrumento de la OIT en contra de la violencia hacia las mujeres en el lugar de trabajo:

 • Reduciría la vulnerabilidad de las mujeres a quedar expuestas a la violencia sexista, aumentando su independencia económica y su productividad en el trabajo;

   

 • Ayudaría a mejorar la salud y seguridad en el trabajo, así como las relaciones laborales; y ayudaría a crear una cultura propia al lugar de trabajo donde no se tolere este tipo de violencia;

 • Reduciría los costos asociados con la violencia sexista en el lugar de trabajo, por ejemplo, los causados por el absentismo, la pérdida de productividad y las causas penales ante los tribunales;

 • Reconocería el impacto de la violencia doméstica en el lugar de trabajo;

 • Daría una orientación clara a los empleadores y a los trabajadores sobre sus responsabilidades en lo que se refiere a prevenir, abordar y reparar la violencia hacia las mujeres en el trabajo;

 • Ayudaría a los empleadores en la elaboración de políticas de recursos humanos bien diseñadas que contengan procedimientos claros para la prevención de la violencia sexista y hacer frente a las consecuencias de la misma en el mundo del trabajo (incluyendo el impacto de la violencia doméstica en el lugar de trabajo);

 • Ayudaría a los empleadores a establecer procedimientos claros para notificar quejas y reclamaciones;

 • Contribuiría considerablemente a alcanzar objetivos de trabajo decente;

 • Ayudaría a desarrollar una mayor coherencia en los marcos legales encaminados a erradicar la violencia sexista y a promover los derechos humanos de las mujeres.

UGT y CC.OO consideramos necesario que el Gobierno de España se implique en la adopción de un compromiso internacional contra la violencia sobre las mujeres, apoyando la inclusión de este punto normativo en la Conferencia de la OIT, con el fin de avanzar en la erradicación de la violencia en el ámbito laboral que afecta, sobre todo a las mujeres.

Modificado o ( miércoles, 04 de noviembre de 2015 )
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 21 - 40 de 237
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE