Inicio arrow Servizos Públicos (FSP)
 
     
Actualidade
Servizos Públicos (FSP)
CURSOS PARA TRABALLADORES DA FUNCIÓN PÚBLICA Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
viernes, 28 de septiembre de 2007

PUBLICACIÓN DE CURSOS PARA OS TRABALLADORES DA FUNCIÓN PÚBLICA

 

Modificado o ( viernes, 28 de septiembre de 2007 )
 
Relacions admitidos OPE 2007 Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
martes, 25 de septiembre de 2007

OPE 2007 
 

FUNCIONARIOS XUNTA DE GALICIA 

 

 No DOG nº 183 do xoves 20 de setembro de 2007, publícanse as relacións provisionais de Admitidos-Excluidos a OPE 2007 dos Grupos D (Auxiliares) e E (Subalternos). 

     Os Excluídos dispoñen dun prazo de 10 días para emendar a causa de Exclusión
 
Novidades Lexislativas Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
lunes, 24 de septiembre de 2007

NOVIDADES LEXISLATIVAS

 

Luns, 24 de setembro de 2007

- Decreto 171/2007, do 6 de setembro, sobre asunción da ampliación dos medios transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia mediante o Real decreto 1140/2007, do 31 de agosto, en materia educativa, de emprego e formación profesional ocupacional encomendados ao Instituto Social da Mariña e a súa asignación á Consellería de Traballo. (DOG).

- Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, sobre determinación de la contingencia causante en el ámbito de las prestaciones por incapacidad temporal y por muerte y supervivencia del sistema de la Seguridad Social. (BOE). 

 - Resolución 13 setembro 2007 Se establecen bases reguladoras que rexerán subvencións para fomento uso das NTIC a través implantación do teletraballo en pequenas empresas galegas para a mellora da conciliación da vida laboral e familiar e se procede á súa convocatoria. (DOG).

Modificado o ( lunes, 24 de septiembre de 2007 )
Leer más...
 
Novidades Lexislativas Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
jueves, 20 de septiembre de 2007

Novidades Lexislativas

 

Xoves, 20 de setembro de 2007 LEY 10/2007, de 28 de junio, de reforma de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia. (Publicación no BOE) LEY 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. (Publicación no BOE) LEY 12/2007, de 27 de julio, por la que se modifica la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, del  Consejo Consultivo de Galicia, y la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la  Xunta y de su Presidencia. (Publicación no BOE)LEY 13/2007, de 27 de julio, modificación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función  pública de Galicia. (Publicación no BOE) Convenio colectivo de Alternativa Comercial Farmacéutica, S. A. (BOE)
Leer más...
 
Resumen Actualizado de Permisos de Funcionarios de la Admón. Local de Galicia Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
viernes, 14 de septiembre de 2007

Resumen Actualizado de Permisos de Funcionarios de la Admón. Local de Galicia 

El resumen está totalmente actualizado incluyendo las reformas efectuadas en la Ley 4/88 de Función Pública de Galicia mediante la Ley 13/2007.

Del máximo interés para todos los Funcionarios de la Administración Local de Galicia.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (B.O.E. 22 y 23 /04/ 1986):

Artículo 142: Los funcionarios de la Administración Local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.

Lei 4/88 da Función Pública de Galicia: Artigo 3.2. (Modificado por Lei 3/1995): No que non está reservado á lexislación do Estado, aplicaráselle esta Lei ó persoal da Administración Local.

Artigo 3. bis. (Engadido por Lei 2/2007): Respectaránselle á totalidade do persoal en réxime funcionarial ou estatutario da Administración pública galega os dereitos recoñecidos no título II da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, aínda que na regulación de cada unha das clases de persoal non se consideren tales dereitos ou se consideren nuns termos máis restritivos.

Modificado o ( viernes, 28 de septiembre de 2007 )
Leer más...
 
Novidades Lexislativas Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
martes, 11 de septiembre de 2007

FSP- UGT Novidades Lexislativas

 

Martes, 11 de setembro de 2007

 BOE

Real Decreto 1108/2007, de 24 de agosto, sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los períodos en que los miembros de las corporaciones localesejercieron con dedicación exclusiva su cargo político, con anterioridad a su inclusión en elRégimen General de la Seguridad Social. (BOE)

Convenio Colectivo de Ediciones B, S. A. (BOE)

XXI Convenio colectivo Electrolux Home Products España, S. A. (Centros Comerciales). (BOE)

XIV Convenio colectivo Bridgestone Hispania, S. A. (Delegaciones Comerciales). (BOE)

XIV Convenio colectivo Electrolux Home Products España, S.A. (Servicio post-venta). (BOE)

Acuerdos de modificación e inclusión de nuevos artículos del Convenio colectivo de Pfizer Consumer Healthcare, S. Com. p.A. (BOE)

VII Convenio colectivo interprovincial de BSH Interservice, S. A., Zona 5: Levante. (BOE)

Convenio colectivo de British American Tobacco España, S.A. (BOE)

Convenio colectivo de Inter Bon, SA para los años 2007-2010. (BOE)

Convenio colectivo para o sector "INDUSTRIAS DE SIDEROMETALÚRXICA", da provincia de Lugo 2007/2009(BOP Lugo)

Modificado o ( martes, 11 de septiembre de 2007 )
Leer más...
 
Novidades Lexislativas Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
lunes, 10 de septiembre de 2007

Novidades Lexislativas

Luns, 10 de setembro de 2007

 

Convenio Colectivo de Saint-Gobain Vicasa, S. A. (BOE)

Diario Oficial de la Unión Europea

L 236 / 8 de septiembre de 2007 Comisión

* Decisión, de 7 septiembre 2007, se modifica Decisión 2001/618/CE para incluir a regiones de España en la lista de regiones en las que existen programas aprobados de lucha contra dicha enfermedad.

C 210 / 8 de septiembre de 2007 Comisión

* Convocatoria de propuestas — La juventud en acción — Acción 4.1 — Apoyo a los organismos activos en Europa en el ámbito de la juventud.

Modificado o ( lunes, 10 de septiembre de 2007 )
Leer más...
 
Persoal temporal Deputación da Coruña Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
lunes, 10 de septiembre de 2007
Boletín Nº 198. Martes, 28 de agosto de 2007

07108-IN-Convocatoria listas varias persoal temporal

Por Resolución da Presidencia desta Deputación, de data 20/08/2007, de conformidade co disposto no artigo 2º do Regulamento Regulador da Selección de Persoal Funcionario Interino e Laboral Temporal desta Deputación (B.O.P. nº 214, do 17/09/1998), acordouse convoca-lo procedemento de elaboración de listas de aspirantes para as prazas e/ou contratacións laborais temporais que de seguido se relacionan, e publica-la convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que, durante un prazo de vinte días naturais, a partir do seguinte ó da publicación, os interesados presenten as súas instancias, no modelo oficial que se facilitará na propia Deputación (Rexistro Xeral, Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos e/ou na páxina web www.dicoruna.es/diputacion/impresos), acompañadas da documentación que acredite a titulación e os demáis requisitos esixidos para desempeña-la praza ou prazas ás que opten e os méritos que, de conformidade co baremo previsto no artigo 9º do devandito Regulamento, desexen que se lles teñan en conta:
DENOMINACIÓN
FUNCIONARIOS: GRUPO
(Art. 25 Lei 30/1984)
CLASIFICACIÓN
LABORAIS: GRUPO
(Convenio)
TITULACIÓN
ENXEÑEIRO TÉCNICO VÍAS E OBRAS
B
ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICOS MEDIOS
II
ENXEÑEIRO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS
AUXILIAR EDUCADOR/A –
AUXILIAR EDUCADOR/A NOCTURNO
D
ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS. CLASE PRAZAS DE COMETIDOS ESPECIAIS
IV
GRADUADO ESCOLAR, FORMACIÓN PROFESIONAL 1º GRAO OU EQUIVALENTE
CELADOR/A
E
ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS. CLASE PRAZAS E COMETIDOS ESPECIAIS
V
CERTIFICADO ESCOLARIDADE
OPERARIO/A SERVIZOS VARIOS
E
ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS. PERSOAL DE OFICIOS
V
CERTIFICADO ESCOLARIDADE
A Coruña, 20 de agosto de 2007.

 
CONTRATACIÓN SERGAS Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
lunes, 10 de septiembre de 2007

LISTADOS DE CONTRATACIÓN SERGAS (DOG 19/7/2007):

 

a) Ámbito das listaxes.

O ámbito de selección será de comunidade autónoma nas seguintes categorías:

-Grupo técnico da función administrativa.

-Técnico/a superior.

-Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información.

-Psicólogo/a clínico/a.

-Enxeñeiro/a superior.

-Técnico/a superior en seguridade no traballo.

-Técnico/a superior en hixiene industrial.

-Técnico/a superior en ergonomía e psicosocioloxía aplicada.

-Grupo de xestión da función administrativa.

-Logopeda.

-Traballador/a social.

-Enxeñeiro/a técnico/a.

-Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información.

-Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información.

Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente > Final >>

Resultados 153 - 169 de 169
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE